رسام

اسامى افراد انتخاب شده براى گرافیتى در ایونت write & ride

اسامى افراد انتخاب شده براى گرافیتى: آدا/آک وان/آشکار/بم بم/بِتل وان/بلایند/گروه دژ/فردا/گربه/هجو/همیشگى/مُنزل/مُس/ام.پی.تری/مِستر من/نگاتیو/رسّام/توجه/وُرم برِین/خاموش/خ وان   [...]