گرافیتی و چالش با متریال

بخش سوم

در ادامه این مقاله به بررسی آثاری که دارای نکاتی در اجرای خود هستند که در مقالات قبل به آن ها اشاره شد میپردازیم.